w w w . c a t a l u n y a g e s t i o . c o m


ASSESSORIA FISCAL i COMPTABLE

CASER SEGUROS BANCO DE SABADELL SEGUROS GÉNESIS

Elaboració de Comptabilitats 

-Activitats empresarials de caràcter mercantil. En la qual és obligatori confeccionar comptabilitat ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç -llibres diari, d'inventari i comptes anuals, així com legalitzar els llibres comptables en el Registre Mercantil. 

-Activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil. En les han de confeccionar-se els llibres-registro d'ingressos i vendes, de despeses i compres i de béns d'inversió. 

-Activitats professionals. En les quals són obligatoris els llibres-registro d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i de provisió de fons i suplerts. 

Liquidacions d'impostos i Gestió Tributària 

Els nostres tècnics tributaris s'encarreguen de la confecció i presentació de les declaracions de l'IVA i IRPF, Impost de societats i els seus corresponents pagaments fraccionats. Preparem la declaració anual d'operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes efectuades en l'activitat i la resta de declaracions resums anuals i qualsevol altre tipus d'impost a la qual estigui subjecta l'activitat. 

Operacions vinculades i obligacions de documentació 

Donem suport als contribuents quan la preparació de les obligacions de documentació requerides per a la creació del *master *file del grup i de l'arxiu de documents obligatoris específics de l'obligat tributari d'acord al Reial decret 1793/2008, de 3 de novembre, pel qual s'estableix reglamentàriament les obligacions de documentació de les operacions vinculades a preparar per cada societat i/o grup de societats. 

Elaboració d'estats financers 

Amb aquest servei oferim una anàlisi de la informació financera de l'empresa amb una base sòlida i reduir així al màxim les possibilitats d'errors en la gestió. Es constitueix d'aquesta manera en una important font d'informació per a l'empresari, que li permetrà conèixer el major o menor encert en la seva actuació. 

Legalització de Llibres Comptables 

Ens encarreguem de confeccionar els llibres de comptabilitat més comunes com el llibre diari, el d'inventari i comptes anuals, i els que com a conseqüència de l'activitat s'estimi convenient per facilitar una major comprensió de la mateixa. Posteriorment i en el termini legalment establert procedim a la seva presentació en el Registre Mercantil corresponent. 

Confecció de Llibres Registro fiscals 

Preparem els llibres fiscals obligatoris referits a l'IVA i IRPF: 

-Lliuro registre de factures emeses. 

-Lliuro registre de factures rebudes. 

-Lliuro registre de béns d'inversió. 

-Lliuro registre de determinades operacions intracomunitàries. 

-Llibre de Vendes i ingressos, Llibre de Compres i Despeses, Llibre de Béns d'Inversió i Llibre de Provisió de Fons. 

Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i Informe de gestió 

Preparem els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis del Patrimoni Net, així com l'Estat de Fluxos d'Efectiu) que hauran de ser formulades per l'empresari o els administradors en el termini màxim de tres mesos, a explicar des del tancament de l'exercici. Una vegada formulades i aprovades per la Junta General d'Accionistes procedim al seu dipòsit en el Registre Mercantil corresponent. 

Representació fiscal 

Actuem en nom de clients no residents com els seus representants fiscals davant l'Agència Tributària Espanyola. 

Assessorament comptable i econòmic 

Aquest servei comprèn des de l'anàlisi d'una inversió i les seves alternatives fins al seguiment i/o preparació d'un pla de negocis. Realitzant així mateix plans de tresoreria, pressupostos i anàlisis de costos. 

*** SOCIETATS LIMITADES ***

Els serveis assenyalats a continuació, estan inclosos a la quota *XXL, i no tenen cap cost afegit per a l'empresari.

 • Trimestres IVA (model 303)
 • Pagaments model 202
 • Model 347
 • Impost de societats (model 200)
 • Renda  (màxim 2 socis) (model 100)
 • Retenció de local comercial (model 115)
 • Resum anual de retenció de local comercial (model 180)
 • Retenció dels treballadors IRPF (model 111)
 • Resum anual de retenció dels treballadors IRPF (model 190)
 • Registre de llibres comptables
 • Comptes anuals a presentar al Registre Mercantil
 • Assessorament comptable
 • Contractes de treball
 • Altes i baixes de treballadors
 • Certificats d'Atur/Paternitat/Maternitat/Jubilació a la Seg.Social
 • Pròrrogues
 • Pagues extraordinàries
 • Certificats retencions de renda
 • Expedients  IT
 • Resum nòmina
 • Declaracions Seguretat Social (TC1 i TC2)
 • Defensa Jurídica
 • Devolució IVA mensual (model 340)
 • Certificat d'estar al corrent de pagament a la Seguretat Social
 • Certificat corrent de pagament fiscal
 • Comunicats d'accident
 • Prestació Paternitat/Maternitat dels Autònoms, expedients tramitats al INSS (NO) exp. d'Hisenda i Generalitat
 • Retenció lloguer de negoci (model 123)
 • Resum anual de retenció de lloguer de negoci (model 193)
 • Recapitulativa operacions intracomunitàries (model 349)