w w w . c a t a l u n y a g e s t i o . c o m


EMPRENEDORS

Creació d'empreses

El Pla d'empresa

Pot definir-se com el document en el qual es va a reflectir el contingut del projecte empresarial que es pretén engegar, i que abastarà des de la definició de la idea a desenvolupar fins a la forma concreta de portar-la a la pràctica. Es tracta per això d'una eina bàsica per poder fer un seguiment del desenvolupament de l'activitat empresarial, analitzant i comparant previsions i resultats. D'altra banda, a l'hora de sol·licitar qualsevol tipus de col·laboració, ajuda o suport financer, al Pla d'empresa servirà com a targeta de presentació del projecte empresarial, davant entitats financeres, institucions o possibles socis, posant a més de manifest el rigor i la professionalitat dels promotors. 

A continuació veiem un possible esquema d'un Pla d'empresa: 

1.-Objectius del projecte empresarial i presentació dels promotors 

•Definició de les característiques generals del projecte a engegar 

•Resum del projecte: inversió total, recursos propis i aliens, projecció de vendes, resultats benvolguts, localització... 

•Prestació dels promotors: formació, experiència empresarial... 

2.-L'activitat de l'empresa: el producte o el servei 

•Definició de les característiques del producte o servei que va a ser objecte de l'activitat de l'empresa 

•Comprat al que va dirigit i necessitats que cobreix 

•Característiques diferenciadores respecte dels productes o serveis de la competència 

•Normes que regulen la fabricació o comercialització del producte o la prestació del servei 

•Protecció jurídica 

3.-El comprat 

•Definició del mercat al que es dirigirà el producte o el servei: dimensió, localització, consum, estructura, tipus de clients, mercat real i mercat potencial 

•Previsions d'evolució del mercat 

•La competència: identificació de les empreses competidores, característiques de les mateixa, posició al mercat, avantatges i inconvenients del producte o servei amb els de la competència, reacció d'aquesta davant l'entrada de la nova empresa al mercat... 

•Participació prevista al mercat 

4.-La comercialització 

•Presentació del producte o servei 

•Determinació del preu de venda 

•Penetració al mercat; canals de distribució, xarxa comercial... 

•Accions de promoció; publicitat, catàlegs, descomptes... 

•Previsió de vendes 

•Garanties, servei tècnic, servei *post-venda... 

5.-La producció 

•Determinació del procés de fabricació 

•Selecció d'instal·lacions i equips necessaris 

•Aprovisionament; matèries primeres, proveïdors, subministraments bàsics... 

•Gestió d'estocs, matèries primeres, productes intermedis... 

•Control de qualitat 

6.-Localització 

•Criteris de localització 

•Terrens, edificis i instal·lacions 

•Comunicacions i infraestructura 

•Ajudes públiques per a localització 

7.-Les persones 

•Llocs de treball a crear 

•Distribució per categories i assignació de responsabilitats 

•Perfilis de les persones a contractar; coneixements, experiència... 

•Selecció del personal 

•Formes de contractació 

•Previsions de creixement de l'ocupació 

8.-El finançament 

•Necessitats econòmiques del projecte; recursos propis i aliens, ajudes públiques... 

•Identificació i selecció de fonts de finançament; banca oficial, banca privada, societats de lísing... 

•Pla financer; projecte d'inversions, previsió de tresoreria, compte de resultats *previsional, balanç *previsional... 

•Rendibilitat del projecte 

9.-Aspectes formals del projecto 

•Elecció de la forma jurídica 

•Tràmits administratius a realitzar 

•Obligacions de l'empresa; comptables, fiscals, laborals....