w w w . c a t a l u n y a g e s t i o . c o m


JURÍDIC

MERCANTIL

Els nostres professionals presten serveis en Dret Societari, Comercial i Corporatiu.

Algunes de les nostres pràctiques:

M&A

Desenvolupament Internacional

Convocatòries i assistències a Juntes Generals i Consells d'Administració

Processos de *Due *Dilligence

Redacció, supervisió i negociació de tot tipus de contractes

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els nostres professionals presten serveis relacionats amb aquesta especialitat. Treballen per a fundacions, empreses i particulars, que un dels seus actius principals radica en qüestions d'aquesta naturalesa, és a dir, intangibles de gran valor afegit per al nostre client, abastant diversos àmbits (serveis, industrial, editorial, musical, etc.) No només podem oferir el servei previ, realitzant tot tipus de contractació i registres necessaris, sinó defensant els drets d'aquelles empreses perjudicades en aquesta àrea.

PROCESSAL

Els nostres professionals treballen assessorant als clients en tota classe de matèries civils i mercantils, des d'una òptica preventiva, amb l'objectiu d'intentar evitar una futura contesa judicial i actuant abans de res tipus de tribunals i instàncies, tant d'arbitratge com a judicials. Algunes de les nostres pràctiques:

Procediments civils, mercantils, societaris i contenciosos.

Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.

Reclamacions de quantitat.

Procediments d'insolvència.

Conflictes societaris.

Successions, herències.

Arrendaments.

Arbitratge i mediació.

Dret de família.

REESTRUCTURACIONS

Els nostres professionals treballen assessorant en l'estructuració, disseny, formalització i execució de tot tipus de reordenacions societàries, i transformacions d'entitats mercantils, tant extrajudicial, com judicialment, tramitant els processos legals concursals, si escau.

FISCAL

Els nostres professionals proporcionen assessorament a Societats, professionals i empresaris, realitzant una planificació adequada per atendre les obligacions fiscals, així com assessorant l'aplicació de les mesures més adequades en aquesta matèria.

IMMOBILIARI

Els nostres professionals assessoren a particulars i a empreses en qualsevol tipus de transacció immobiliària sobre negociació, contractació i registre de propietats:

Processos necessaris per al desenvolupament de qualsevol activitat immobiliària.

Anàlisi registral, urbanístic i administratiu dels immobles.

Confecció de contractes d'arres, opcions de compra, transaccions, etc.

Dictàmens sobre la normativa administrativa i sectorial corresponent.

Tancament de negociacions.

ADMINISTRATIU

Els nostres professionals assessoren en tot el referent a l'Administració Pública. Algunes pràctiques:

Elaboració d'informes i dictàmens.

Reclamacions *indemnizatorias en responsabilitat patrimonial.

Procediments administratius i contenciós-administratius.